CzechEnglishDeutsch

Archiv informací emitenta

2014-09-08 - Výzva k podání žádosti o účast ve výběrovém řízení a k prokázání kvalifikačních předpokladů

Kongresové centrum Praha, a.s. vyzývá k podání žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace na plnění zakázky vyhlášené na:

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Kongresového centra Praha
Celý dokument ve formátu PDF
Příloha dokumentu
 

2014-06-12 - Informace o úhradě dluhopisů

Kongresové centrum Praha, a.s. se sídlem v Praze 4, 5.května 65, IČ: 63080249 sděluje, že dne 14.4.2014 uhradilo veškeré dluhopisy ve výši 55 mil. EUR emitované za účelem jeho dostavby a rekonstrukce pro potřeby konání zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky v Praze roku 2000.

2014-06-11 - Zadávací řízení "Manažer projektu Rekonstrukce a dostavba Kongresového centra v Praze"

Kongresové centrum Praha, a.s. vypisuje zadávací řízení na zakázku "Manažer projektu Rekonstrukce a dostavba Kongresového centra v Praze".
Plné znění je v Zadávací dokumentaci zakázky

Součástí dokumentace jsou i přílohy v digitální podobě:

  • investorský program
  • předpokládaný harmonogram plnění
  • projektová dokumentace současného stavu budov KCP (objekt A+B, objekt C - část administrativa, objekt C - část hotel) - soubory DWG
Získání této dokumentace si lze dohodnout na emailu ludek.bednar@kcp.cz

2013-11-20 - Usnesení RHMP k návrhu na určení odměn členů představenstva

Usnesení Rady hlavního města Prahy k návrhu na určení odměn členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

2013-11-18 - Snížení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.

Snížení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.
 
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady Kongresové centrum Praha, a.s. ve svém usnesení ze dne 1.10.2013 schvaluje:
 

  1. rozhodnutí o spojení všech 71 390 ks akcií do jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.406.254.000,- Kč a s tím související změnu stanov
 
  1. snížení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. (dále též „Společnost“) za účelem úhrady ztráty minulých let. Základní kapitál Společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcie z částky 1.406.254.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 800.000.000,- Kč. Dosavadní akcie bude vyměněna  za akcii o nové jmenovité hodnotě. V souvislosti s touto změnou schvaluje změnu stanov.
 
  1. s účinností ke dni následujícímu po dni zápisu snížení základního kapitálu rozhoduje o štěpení akcií na více akcií tak, že 1 ks akcie o hodnotě 880.000.000,- Kč  se rozštěpí na 88 ks akcií vydaných v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. V souvislosti s touto změnou schvaluje změnu stanov.
 
Změny nabudou účinnosti dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.

2013-09-19 - Usneseni vlády 11. 9. 2013

2013-04-26 - Prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru s PPFB

Představenstvo Kongresového centra Praha, a.s., odsouhlasilo prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřenou s PPF bankou. Dnem konečné splatnosti úvěru je 28. 2. 2014.

2013-04-25 - Volba členského státu EU emitentem

Kongresové centrum Praha, a.s. jako emitent dluhopisů, v souladu se zákonem č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, podle § 123 odst.1 zákona volí Českou republiku státem, ve kterém bude plnit své informační povinnosti.

2013-03-12 - Úhrada kuponu z obligací 2013

Dne 12. 3. 2013 obdrželo Kongresové centrum Praha, a.s., příslib Ministerstva financí uhradit k 16. 4. 2013 úrokový kupon z titulu ručitele přímo na účet věřitele jako realizaci státní záruky.

2012-11-07 - Výběrové řízení na prodej následujících vybraných nemovitostí

Výběrové řízení na prodej následujících vybraných nemovitostí bylo zrušeno rozhodnutím přestavenstva usnesením č. 9 ze dne 28. 6. 2012

- Business Centrum Vyšehrad - Administrativní budova BCV, vč. pozemků a podzemních garážových stání
- Hotel Holiday Inn PCC, vč. pozemků a podzemních garážových stání
- Pozemky Vyšehrad

Představenstvo KCP, a.s. svým usnesením ze dne 28. 6. 2012 ruší výběrové řízení na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Kongresového centra Praha, a.s. z důvodu nutné úpravy zadání VŘ

2012-11-07 - Poptávkové řízení AV techniky

Poptávkové řízení pro vyhledání dodavatele audiovizuální techniky a souvisejících služeb v KCP, a.s. bylo zrušeno rozhodnutím představenstva usnesením č. 9 ze dne 20. 9. 2012.

2012-04-15 - Výběrové řízení - inzerát

Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na prodej následujících vybraných nemovitostí:

  • Business Centrum Vyšehrad – Administrativní budova BCV, vč. pozemků a podzemních garážových stání
  • Hotel Holiday Inn PCC, vč. pozemků a podzemních garážových stání
  • Pozemky Vyšehrad
 
Termín podání přihlášky do výběrového řízení je do 15.5.2012 do 12:00 na adresu Kongresové centrum, a.s., 5. května 65, Praha 4, sekretariát generálního ředitele (číslo kanceláře 2502). Více informací na www.kcp.cz

2012-03-30 - Záměr na odprodej části nemovitého majetku KCP

Představenstvo KCP rozhodlo o vyhlášení veřejného výběrového řízení na prodej části nemovitého majetku Kongresového centra Praha, a.s.

2012-03-30 - Úhrada kuponu z obligací 2012

Dne 21.3.2012 obdrželo Kongresové centrum Praha, a.s., příslib Ministerstva financí uhradit úrokový kupon z titulu ručitele přímo na účet věřitele jako realizaci státní záruky.

2012-03-30 - Prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru s PPFB

Představenstvo Kongresového centra Praha, a.s., odsouhlasilo prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřenou s PPF bankou.

2011-07-01 - Informace o dodatku k úvěrové smlouvě

Dne 5.5.2011 byl mezi Kongresovým centrem Praha, a.s. a Komerční bankou, a.s. uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru ze dne 11.3.2005, reg. č. 7250005200047, na základě něhož došlo ke změně splátkového kalendáře.

2011-07-01 - Informace o ukončení zveřejňování Pololetní zprávy

Představenstvo společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. na svém zasedání dne 2.6.2011 vzalo na vědomí rozhodnutí vedení společnosti o ukončení zveřejňování Pololetní zprávy emitenta v souladu s výjimkou z povinnosti uveřejňování informací danou § 119c, odst. 2, písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2011-05-02 - Poskytnutí půjčky Kongresovému centru Praha, a.s.

24. března schválilo na svém mimořádném zasedání Zastupitelstvo hl.města Prahy Kongresovému centru Praha, a.s. (dále jen KCP) poskytnutí půjčky určené na zaplacení úroků z emise dluhopisů.

Na mimořádném zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy dne 24. března byla KCP odsouhlasena půjčka ve výši 3,1 mil. EUR. Půjčka byla poskytnuta za komerční úrok, splatná je v roce 2014 a byla použita na zaplacení úroků z emise dluhopisů emitovaných KCP v roce 1999. Takto získané finanční prostředky byly spolu s dalšími úvěry a nemalými vlastními zdroji využity na rekonstrukci a dostavbu KCP pro potřeby uspořádání Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000.

V konečné fázi se celkové náklady na toto zasedání, které mělo nesporný ekonomický a zejména politický přínos pro ČR, vyšplhaly, včetně omezení provozu, na více než 4 mld. Kč. Přímé investiční náklady ve výši 3 mld. Kč měly být podle původních příslibů kryty z jedné třetiny státem, z jedné třetiny Českou národní bankou a z jedné třetiny hlavním městem. Díky změně politické situace však dohoda o financování nebyla naplněna a bylo rozhodnuto, že celá rekonstrukce a dostavba bude financována pomocí emise obligací ve výši 55 mil. EUR emitovaných KCP. Stát převzal prostřednictvím ministerstva financí pouze záruky za úhradu obligací, přičemž KCP muselo za tuto garanci zastavit ve prospěch státu veškerý svůj nemovitý majetek. Na dofinancování rozdílu mezi výší částky, kterou KCP získalo emisí obligací, a celkovou potřebou finančních prostředků si KCP ještě muselo vzít úvěry od konsorcia bank ve výši 900 mil. Kč a další skoro miliardu investovat z vlastních zdrojů. K 31.12.2009, tzn. za cca 10 let, uhradilo KCP z titulu dluhové služby více než 2,2 mld. Kč. Do konce roku 2014 bude nutné vynaložit na celkovou úhradu dluhové služby (splátky jistin a úroků) ještě dalších 2,1 mld. Kč.

2011-05-02 - Informace o přijaté půjčce a dodatku k úvěrové smlouvě

Dne 4. 4. 2011 byl mezi Kongresovým centrem Praha, a.s. a PPF bankou a.s. uzavřen dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byla platnost Smlouvy z roku 2009 prodloužena do 6. 4. 2012.

Dne 25. 3. 2011 byla mezi Kongresovým centrem Praha, a.s. a Hlavním městem Prahou uzavřena Smlouva o půjčce. Na základě této smlouvy poskytlo HMP 3 151 500 EUR na krytí dluhové služby. Půjčka byla poskytnuta na komerční úrok s tím, že bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2014.

Dne 8. 4. 2011 byly na londýnský účet HSBC Bank převedeny finanční prostředky na krytí úroků z obligací splatné v roce 2011

2011-01-11 - Informace o přijaté půjčce

Rada hlavního města Prahy schválila z rozpočtu hl.m. Prahy poskytnutí půjčky v celkové výši 10.000.000,- Kč společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., 5.května 65, Praha 4, IČ: 63080249 s možností čerpání k 22.12.2010, určené výhradně ke krytí dluhové služby společnosti se splatností do 30.6.2014 s úročením ve výši 3% p.a.


Zpět
Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena