CzechEnglishDeutsch

Platební, kontraktační a technické podmínky k akcím konaným v prostorách Kongresového centra Praha, a.s.

                    
 
Článek I.
PŘEDMĚT A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY
Tyto platební, kontraktační a technické podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“) sjednané mezi společností Kongresovém centrum Praha, a.s. (dále jen „Pronajímatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nájemce“) za účelem konání Akce.
 
2. POJEM AKCE
Pro účely Smlouvy se Akcí rozumí zejména uspořádání: kongresu, konference, výstavy, prezentace, společenské, kulturní a sportovní či jiné obdobné události, pro kterou budou pronajaty nebytové prostory Pronajímatele v budově sídla Pronajímatele (dále jen „Budova“) nebo Pronajímatelem zajištěny též související práce a služby.
 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem Smlouvy je povinnost Pronajímatele přenechat Nájemci do užívání nebytové prostory v Budově (sály, místnosti, výstavní prostory, popř. jakékoli jiné sjednané prostory) včetně dohodnutého příslušenství, vybavení a instalací a poskytnout, zajistit nebo zprostředkovat veškeré související nebo Nájemcem požadované služby popsané ve Smlouvě nebo v jejích přílohách, a povinnost Nájemce zaplatit za nebytové prostory a poskytnuté služby sjednanou cenu, jakož i užívat předmět nájmu, jeho příslušenství, vybavení, instalace i společné prostory a přístupové cesty za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
3.2. Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje, že je se stavem předmětu nájmu podrobně seznámen. Nájemce prohlašuje, že předmět nájmu je ke dni uzavření Smlouvy ve stavu způsobilém k užívání ke sjednanému účelu, a že nemá jakékoliv faktické vady, které by bránily nebo ztěžovaly jeho užívání pro tento účel.
 
Článek II.
 UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ PRACÍ A SLUŽEB

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Pro vlastní realizaci Akce uzavře Nájemce s Pronajímatelem Smlouvu, ve které smluvní strany stanoví svá práva a povinnosti, místo a termín konání Akce, veškeré další náležitosti Akce a též určí zvláštní služby, které jsou ze strany Nájemce požadovány a které budou ze strany Pronajímatele poskytnuty nebo zajištěny.
 
2. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ PRONAJÍMATELEM
Smluvní strany nejpozději do 30 dnů před začátkem Akce, nebude-li ve Smlouvě jinak dohodnuto, ujednají rozsah služeb souvisejících s nájmem, které Pronajímatel Nájemci poskytne. Platby za poskytnuté služby budou Nájemci účtovány samostatně, a to společně nebo
vedle úhrady nájemného. 
Článek III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. PLATBY ZÁLOH A NÁJEMNÉHO
 1. Zálohové splátky nájemného
 • V případě, že Smlouva bude uzavřena 24 měsíců a více, resp. 12 – 24 měsíců, před konáním Akce, činí výše nevratné zálohy 35%, resp. 5 – 10% z částky celkem dohodnuté jako nájemné se splatností 1 měsíc po uzavření Smlouvy. Další splátky jsou nastaveny v rozmezí 12 měsíců před Akcí, a to následovně:
  • v období mezi 9. až 12. měsícem před dnem konání Akce činí zálohová splátka nájemného dalších 15% ze sjednaného objemu nájemného
  • v období mezi 6. až 9. měsícem před dnem konání Akce činí zálohová splátka nájemného dalších 25  %  ze sjednaného objemu nájemného
  • v období mezi 3. až 6. měsícem před dnem konání akce činí zálohová splátka nájemného dalších  35%  ze sjednaného objemu nájemného
  • zálohová splátka do 100% sjednaného objemu nájemného musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 7 dní před dnem konání Akce
 • V případě, že Smlouva bude uzavřena 6 – 12 měsíců před konáním Akce, splátky jsou nastaveny dle výše uvedeného schématu pro jednotlivá období, a to případně kumulativním způsobem.
  • zálohová splátka do 100% sjednaného objemu nájemného musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 7 dní před dnem konání Akce
 • V případě, že Smlouva bude uzavřena méně než 6 měsíců před konáním Akce, splátky jsou nastaveny následovně, a to případně kumulativním způsobem:
  • v období 3 až 6 měsíců před dnem konání Akce činí zálohová splátka nájemného 40 – 50 % ze sjednaného objemu nájemného
  • v období 1 až 3 měsíců před dnem konání Akce činí zálohová splátka nájemného 40 – 50 % ze sjednaného objemu nájemného
  • zálohová splátka do 100% sjednaného objemu nájemného musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 7 dní před dnem konání Akce
 • Nájemné za prostory, které si Nájemce objednal v průběhu přípravy a doby konání Akce, bude uhrazeno na základě faktury vystavené po Akci se splatností  14 dnů (30 dnů – zahraniční Nájemce) ode dne vystavení faktury-daňového dokladu.
 
 1.  Smluvní pokuta za zrušení objednaných prostor.
V případě následného zrušení rezervace některých prostor ze strany Nájemce je Pronajímatel oprávněn uložit Nájemci smluvní pokuty analogicky podle čl. IV. Pronajímatel smluvní pokutu neuplatní, pokud si Nájemce pronajme jiné prostory nebo odebere jiné služby ve stejné nebo vyšší hodnotě, než by činila smluvní pokuta.

2. UHRAZENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
2.1. Objednané služby budou hrazeny takto:
 • 75% částky za objednané služby uhradí Nájemce nejpozději do 7 dnů před zahájením Akce.
 •  25% částky předem objednaných služeb a 100% platby za služby, které si Nájemce objednal v průběhu přípravy a doby konání Akce, budou uhrazeny na základě faktury se splatností  14 dnů (30 dnů – zahraniční Nájemce) ode dne vystavení faktury-daňového dokladu.
2.2. Smluvní pokuta za zrušení objednané služby
Za zrušení objednané služby nebo části služeb je Pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu v závislosti na pracovních dnech přede dnem počátku nájmu, a to tímto způsobem: zrušení během Akce - 100 % z ceníkové ceny služby; 0-1 den - 100 % z ceníkové ceny služby; 2-3 dny - 75 % z ceníkové ceny služby; 4-5 dní - 50 % z ceníkové ceny služby; 6-7 dní - 30 % z ceníkové ceny služby.
2.3. Navýšení cen služeb při pozdní objednávce
Při objednávce 10 a méně kalendářních dní přede dnem počátku nájmu se ceny objednaných služeb zvyšují takto: 10 – 6 pracovních dnů před Akcí  - přirážka 20 % z ceníkové ceny služby, 5 – 3 pracovní dny před Akcí - přirážka 40 % z ceníkové ceny služby, 2 – 0 pracovních dnů před Akcí – přirážka 50 % z ceníkové ceny služby, v průběhu Akce – přirážka 50 % z ceníkové ceny služby.
 
3. PRODLENÍ
3.1 Veškeré platby dle Smlouvy jsou prováděny v českých korunách (dále jen CZK).
3.2. V případě, že je Nájemce v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy, a Pronajímatel z tohoto důvodu přeruší zcela nebo částečně svou součinnost na přípravě Akce až do okamžiku, kdy bude toto pochybení Nájemcem napraveno, není Pronajímatel po tuto dobu v prodlení s plněním svých povinností a neodpovídá za škodu Nájemci vzniklou v důsledku takového pozastavení plnění povinností Pronajímatelem dle Smlouvy.
3.3. Pokud se Nájemce ocitne v prodlení s úhradou konečné faktury (doplatku, který není kryt zálohovou platbou), zaplatí za každý den prodlení úrok ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky.
3.4 V případě, že Nájemce uhradí jakoukoliv platbu dle Smlouvy platební kartou a tato platba vyvolá na straně Pronajímatele zvýšené náklady oproti platbám prostřednictvím bankovního převodu, zavazuje se Nájemce tyto dodatečné náklady v plné výši uhradit.

Článek IV.
ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. SMLUVNÍ POKUTA
V případě, že dojde ke zrušení Akce nebo k částečnému omezení rozsahu sjednané Akce popsaného v příloze Smlouvy (dále jen „Zrušení Akce“) ze strany Nájemce, je Pronajímatel oprávněn na Nájemci požadovat za porušení Smlouvy smluvní pokutu takto:
1.1. V případě, že dojde ke Zrušení Akce šest a více měsíců před dnem jejího zahájení, činí smluvní pokuta částku 50 % z dohodnutého nájemného;
1.2. V případě, že dojde ke Zrušení Akce v období kratším než je šest měsíců před dnem jejího zahájení, činí smluvní pokuta částku 75 % z dohodnutého nájemného;
1.3. V případě, že dojde ke Zrušení Akce ve lhůtě kratší než tři týdny před dnem jejího zahájení, činí smluvní pokuta částku 100 % dohodnutého nájemného.
 
2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Bez ohledu na jakákoliv jiná zákonná práva je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
2.1. Nájemce neplní podstatné povinnosti uvedené ve Smlouvě, tj. zejména nesplní některou ze svých platebních povinností uvedených v předchozích ustanoveních,
2.2. Nájemce změní oproti původně dohodnutým podmínkám předmět, účel nebo obsah Akce, byť i jen částečně, bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, nebo
2.3. Pronajímatel po uzavření Smlouvy, resp. po zahájení Akce, zjistí v pronajatých prostorách nebo na straně Nájemce skutečnosti, které mohou ohrozit veřejnou bezpečnost nebo pořádek nebo s sebou nesou riziko poškození obchodní pověsti Pronajímatele, újmy na zdraví nebo poškození majetku či jiného porušení právních předpisů, a Nájemce na výzvu Pronajímatele zjištěné pochybení ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
2.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení Nájemci.
 
 
Článek V.
ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

1. ODPOVĚDNOST ZA USKUTEČNĚNÍ AKCE
Nájemce nese po dobu přípravy a průběhu Akce odpovědnost za majetek Pronajímatele, který mu byl poskytnut Pronajímatelem v souvislosti s realizací Akce, a za bezpečnost osob v pronajatých prostorách. Této odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že škoda byla  způsobena vyšší mocí.

2. ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE
Pronajímatel nese odpovědnost za újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů a z ujednání Smlouvy.

3. NÁHRADA ÚJMY
Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli újmu, která mu vznikne v souvislosti s přípravou, průběhem a likvidací Akce z důvodů na straně Nájemce. Nájemce se zavazuje dodržovat po celou dobu přípravy, průběhu a likvidace Akce pravidla bezpečnosti, požární ochrany, hygieny a ekologie stanovená obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. POJIŠTĚNÍ
Nájemce je povinen samostatně na vlastní náklady sjednat potřebné pojištění na krytí rizik spojených zejména s případnou újmou způsobenou třetím osobám nebo poškozením majetku, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s realizací Akce.

5. ODPOVĚDNOST ZA VĚCI NÁJEMCE
Pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou bez jeho zavinění na věcech ve vlastnictví Nájemce, umístěných po dobu trvání nájmu podle Smlouvy v prostorách předmětu nájmu. Vnesením těchto věcí ani jejich ponecháním v předmětu nájmu se nezakládá smlouva o úschově nebo skladování mezi Nájemcem a Pronajímatelem.
 
Článek VI.
POVINNOSTI NÁJEMCE

1. ORGANIZACE A PROPAGACE AKCE
1.1. V zájmu přípravy Akce předá Nájemce nejpozději 30 dní před začátkem Akce Pronajímateli konkrétní informace o organizačních záležitostech souvisejících s přípravou a konáním sjednané Akce. Budou-li se Akce účastnit osoby se sníženou schopností orientace nebo pohybu, je Nájemce povinen sdělit tuto skutečnost Pronajímateli s dostatečným předstihem. V případě, že Nájemce informační povinnosti nesplní i přes upozornění Pronajímatele, může Pronajímatel svou součinnost na přípravě Akce zcela nebo částečně přerušit až do okamžiku, kdy bude tohoto pochybení Nájemcem napraveno. Pro takový případ Pronajímatel neodpovídá za újmu takto nebo v důsledku toho vzniklou, a to ani v případě, kdy Pronajímatel obnoví součinnost s Nájemcem na přípravě Akce.
1.2. Není-li výslovně sjednáno jinak, zajišťuje propagaci Akce Nájemce, přičemž je povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. K výlepu tištěných reklamních materiálů (plakátů) může Nájemce využít pouze k tomu určené (oficiální) plochy na základě dohody s jejich vlastníkem nebo provozovatelem.

2. VYUŽITÍ PERSONÁLU PRONAJÍMATELE
Technické vybavení ve vlastnictví Pronajímatele může být provozováno pouze personálem Pronajímatele nebo jinými osobami pověřenými Pronajímatelem.

3. ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
3.1. Nájemce je oprávněn používat jen technická zařízení splňující veškeré podmínky stanovené právními předpisy pro jejich používání, a jen způsobem, který je příslušnými právními a/nebo technickými předpisy či normami pro jejich používání stanoven. S tímto technickým zařízením mohou nakládat jen osoby odborně a zdravotně způsobilé. Provádění svářečských nebo řezacích prací ve veškerých prostorách Pronajímatele je možné pouze s předchozím souhlasem Pronajímatele. Pronajímatel nenese odpovědnost za technické závady vzniklé na zařízení instalovaném Nájemcem ani za újmy v důsledku takových závad vzniklé.
3.2. Nájemce je oprávněn používat vlastní audiovizuální zařízení pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele.  

4. PŘEVZETÍ PRONAJATÝCH PROSTOR
4.1. Pronajímatel předá a Nájemce převezme prostory, jejich zařízení a vybavení před zahájením Akce. O předání prostor, jejich zařízení a vybavení bude pořízen protokol o předání. Nájemce je povinen v tomto protokolu nebo jeho příloze písemně sdělit a popsat veškeré závady, které stran převzatých prostor, zařízení a vybavení shledal.
4.2. Nájemce nesmí překročit kapacitu pronajatých prostor.

5. ÚPRAVY PROSTOR
5.1. Nájemce je oprávněn v pronajatých prostorách provádět úpravy, instalovat těžké nebo objemné předměty nebo technická zařízení, dekorace, reklamní poutače, plakáty nebo jiné propagační předměty a zařízení výhradně po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele. Při přípravě, realizaci a likvidaci Akce je Nájemce povinen řídit se provozními pokyny Pronajímatele a technická aj. zařízení ve vlastnictví Pronajímatele je oprávněn využívat jen s předchozím souhlasem Pronajímatele a dle jeho pokynů.
5.2. V případě, že bude v pronajatých prostorách realizována výstava, obdrží Nájemce od Pronajímatele pokyny, jejichž obsahem bude popis veškerých technických, bezpečnostních a dispozičních podmínek a instrukcí pro její pořádání. Nájemce se zavazuje tyto podmínky bezezbytku splnit. Podmínkou konání výstavní akce je předchozí písemný souhlas Pronajímatele s umístěním jednotlivých výstavních stánků a dalších součástí výstavy v pronajatých prostorách. Umístění výstavních stánků musí respektovat schválené rastry. U skleněných ploch uvnitř obvodu budovy - sídla Pronajímatele - musí být mezi stánky a těmito skleněnými plochami ponechán tzv. požárně dělící pás o minimální šířce 150 cm. U skleněných ploch pláště vně budovy nesmí být umístěn žádný hořlavý nebo hoření podporující materiál.
5.3. Veškeré změny pronajatých prostor provádí Nájemce výhradně s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele a na svůj náklad. Dojde-li změnou pronajatých prostor k jejich zhodnocení, nemá Nájemce po skončení nájmu právo na úhradu žádného vyrovnání, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu došlo k ukončení nájemního vztahu. 

6. DEMONTÁŽE, UVEDENÍ PROSTOR DO PŮVODNÍHO STAVU
Nájemce uvede ke dni ukončení nájemního vztahu pronajaté prostory a jejich zařízení a vybavení do původního stavu a odstraní veškeré do nich vnesené předměty a zařízení. O převzetí prostor a jejich zařízení a vybavení bude mezi Pronajímatelem a Nájemcem pořízen protokol o převzetí. V případě, že při převzetí prostor Pronajímatelem budou zjištěny škody na jeho majetku, budou tyto ze strany Pronajímatele popsány a Nájemci sděleny. Nájemce je povinen uhradit  Pronajímateli náhradu škod ve výši odpovídající nákladům na opravu věci nebo na pořízení nové věci v případě, kdy je věc neopravitelná.

7. CATERING
7.1. Cateringové a gastronomické služby budou Nájemci poskytnuty na základě Smlouvy. Tyto služby budou pro Nájemce vykonávat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů prostřednictvím smluvního partnera Pronajímatele.
7.2. Nájemce je s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele oprávněn zajistit cateringové a gastronomické služby prostřednictvím třetích osob dle svého výběru. V takovém případě je Nájemce povinen zajistit, aby poskytování cateringových služeb bylo v souladu s právními a hygienickými předpisy, a odpovídá za veškeré škody způsobené Pronajímateli v důsledku takové činnosti poskytovatele cateringových služeb.
Nájemce je dále povinen zajistit, aby všechna výdejová místa cateringových nebo gastronomických služeb poskytovaných jím zvolenou třetí osobou (poskytovatelem) byla viditelně označena její obchodní firmou, popř. jménem nebo názvem a identifikačním číslem. Obchodní firma (jméno, název) poskytovatele musí být uvedena ve znění, v jakém je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném příslušeném rejstříku. Označení bude umístěno na podkladu ve tvaru obdélníku, jehož kratší strana bude mít rozměr nejméně 8 cm. Nápis bude orientován na šířku a proveden vhodným, dobře čitelným fontem písma (popř. hůlkovým písmem) tak, aby výška písma přesahovala 3 cm. Pokud nájemce nezajistí umístění tohoto označení nebo toto označení nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, popř. bude-li označení nečitelné, je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc Kč).

8. REKLAMA, PRODEJ SLUŽEB
Mimo prostory pronajaté Nájemci není Nájemce oprávněn provádět prodej či nabídku výrobků či služeb třetím osobám, pokud nebyl Pronajímatelem předem udělen písemný souhlas. Pro případ porušení této povinnosti na straně Nájemce je Pronajímatel oprávněn požadovat za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 450.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc Kč).9. VSTUP DO PROSTOR A POHYB V PROSTORÁCH PRONAJÍMATELE
9.1. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní opatření stanovená Pronajímatelem související se vstupem, pohybem a pobytem v místnostech, sálech nebo příslušenství pronajatých prostor.
9.2. Nájemce je povinen (se zavazuje) využít interní logistickou společnost určenou Pronajímatelem k transportu nákladu po Budově (z místa návozu až na určený pronajatý prostor v Budově a zpět), pokud nebude s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Při manipulaci s nákladem na v pronajatém prostoru je Nájemce povinen si počínat tak, aby nepoškodil nebo neznečistil prostory Pronajímatele, jejich zařízení a vybavení.
Nájemce se zejména zavazuje nepoužívat osobní výtahy k přepravě jakýchkoliv nákladů. Pokud Nájemce použije pro transport nákladů přepravní vozíky, musí být tyto vozíky opatřeny bantamovými koly.
Za každé jednotlivé porušení těchto povinností je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc Kč).
9.3. Nájemce je dále povinen dodržovat zákaz kouření v Budově při přípravě, průběhu a likvidaci Akce. Kouření je povoleno jen na vyhrazených a patřičně označených místech. Tento zákaz se vztahuje i na prostory jeviště a zázemí jeviště. Při porušení tohoto zákazu je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc Kč) za každý zjištěný případ porušení tohoto zákazu.

10. POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PROSTOR PRONAJÍMATELE
10.1. Nájemce není bez souhlasu Pronajímatele oprávněn činit nic, co by vedlo k omezení provozu na účelových komunikacích Pronajímatele, zásobovací a návozové komunikaci v 1. podzemním podlaží nebo jiných veřejných prostorech Pronajímatele; za omezení provozu se považuje zejména umisťování předmětů (beden, nábytku, přepravních vozíků apod.) na tyto komunikace a stání vozidel mimo prostor pro nakládku a vykládku.
10.2. Použití veřejných prostor Pronajímatele pro účely nakládky nebo vykládky věcí pro účely Akce je vymezeno takto:
10.2.1. Stání vozidel pro účely nakládky nebo vykládky je povoleno jen ve vymezeném prostoru, jímž se rozumí:
a) střežený prostor na venkovních plochách Pronajímatele ohraničený vstupní závorou, pohyb vozidel je možný pouze po šedém návozovém pruhu, stání a vykládka jsou možné na červeném pruhu – je zakázáno stání na deskách a pohyb po nich,
b) střežený prostor ohraničený závorou u vrátnice V 3 – suterén budovy Pronajímatele, 1. podzemní podlaží, (dále jen "prostor pro nakládku a vykládku").
10.3. Vjezd a stání vozidel Nájemce nebo dopravce sjednaného Nájemcem (dále "Nájemce") do prostor pro nakládku a vykládku je podmíněn složením kauce ve výši:
a) 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce Kč) za každé motorové vozidlo o hmotnosti do 3,5 t,
b) 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce Kč) za každé motorové vozidlo o hmotnosti nad 3,5 t.
Vykládkou se rozumí vyložení věcí z vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku. Nakládkou se rozumí naložení věcí z prostoru pro nakládku a vykládku do vozidla.
10.4. Kauce bude Nájemci vrácena za předpokladu, že nakládka/vykládka bude provedena
a) v případě vozidla o hmotnosti do 3,5 t v časovém limitu 1 hodiny (60 minut) od vjezdu vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku,
b) v případě vozidla o hmotnosti nad 3,5 t v časovém limitu 2 hodin (120 minut) od vjezdu vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku.
10.5. Pokud vozidlo neopustí prostor pro nakládku a vykládku během 1 hodiny (60 minut) následující po skončení příslušného časového limitu, zaplatí Nájemce za každou následující započatou hodinu parkovné ve výši 500,- Kč (slovy: pět set Kč).
10.6. Přístup na zásobovací a návozovou komunikaci v 1. podzemním podlaží Budovy je možný pouze v reflexní výstražné vestě.

11. PROVOZNÍ OPATŘENÍ
11.1. Pronajímatel v dostatečném časovém předstihu před zahájením Akce Nájemce seznámí s příslušnými provozními, technickými a bezpečnostními opatřeními. Nájemce je povinen se před zahájením Akce s těmito pokyny seznámit.
11.2. Ve všech objektech Pronajímatele platí všeobecný zákaz skladování, používání a jakékoli manipulace s hořlavými a hoření podporujícími látkami a kapalinami, včetně zábavné pyrotechniky, propan-butanovými hořáky, vařiči a přímotopy, tlakovými nádobami (lahvemi) s technickými plyny, např. propan-butanem, a manipulace s otevřeným ohněm. Z tohoto zákazu může být učiněna výjimka pouze s předchozím souhlasem Pronajímatele, přičemž po celou dobu manipulace s uvedenými látkami nebo zařízeními je Nájemce povinen zajistit dodržování příslušných právních a technických norem a pokynů Pronajímatele.
11.3. Nájemce je povinen prokázat požárně technické charakteristiky (PTCH – hořlavost I., II. nebo III. stupně) všech látek, předmětů, zboží a jiných movitých věcí, které budou v době konání, přípravy nebo likvidace Akce umístěny v kterémkoli objektu Pronajímatele, v němž se koná Akce (pro účely výstavy, prodeje, skladování aj. využití).
11.4. V podzemních garážích Pronajímatele v Budově je zakázáno parkování vozidel vybavených trvalým nebo alternativním pohonem na stlačený zemní plyn nebo propan -butan (PB).

12. NOUZOVÉ VÝCHODY A OCHRANA ZDRAVÍ V PRONAJATÝCH PROSTORECH
12.1. Chodby a nouzové východy, bezpečnostní osvětlení, hasicí přístroje a požární alarmy budou po celou dobu přípravy, průběhu a ukončení Akce zajištěny podle příslušných právních předpisů, přičemž Nájemce zajistí, aby tyto prostory a vstupy do pronajatých prostor byly ponechány bez překážek.
12.2. Výstavní stánky musí být rozmístěny podle rastru předem schváleného Pronajímatelem a průchozí cesty mezi nimi musí zůstat volné, bez překážek.

13. ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PARTNEŘI
Činnosti zajišťované Nájemcem, pro jejichž výkon je z hlediska ochrany zdraví nebo bezpečnosti nutno splnit určité podmínky, mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací, předem schválené Pronajímatelem. Takové schválení nebude bezdůvodně odkládáno nebo odpíráno.

14. POVOLENÍ, PROVOZOVACÍ A AUTORSKÁ PRÁVA
14.1. V případě, že úpravy prostor nebo činnost zařízení nebo jiná činnost Nájemce zamýšlená Nájemcem v souvislosti s realizací Akce vyžaduje povolení příslušných orgánů státní správy nebo jiných orgánů či osob, budou taková povolení či přivolení zajištěna Nájemcem na náklady Nájemce.
14.2. Nájemce je povinen samostatně na vlastní náklady zajistit u příslušných osob a orgánů povolení k výkonu či užití zákonem chráněných práv spojených s realizací Akce.
14.3. V případě, že Nájemce shora uvedená povolení neobstará a Pronajímateli z tohoto důvodu bude uložena pokuta či jiná sankce, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli tuto pokutu, jinou sankci, případně veškeré další náklady s touto sankcí spojené (odměna právního zástupce, poplatky, atd.), a to do 15 dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
14.4. Pronajímatel má po dobu Akce právo pořizovat za účelem následného tiskového, rozhlasového, televizního a obdobného zpravodajství zvukové či obrazové záznamy Akce. Na těchto záznamech budou zachycováni veškeří účastníci i řečníci. Veškeré tyto záznamy budou určeny na propagaci Pronajímatele, zejména budou umístěny na webových stránkách, v prezentacích Pronajímatele atp. Nájemce s pořizováním těchto záznamů a s jejich následným použitím k propagaci Pronajímatele souhlasí a je odpovědný za získání souhlasu od všech účastníků Akce tak, aby se Pronajímatel nedopustil pořízením záznamů a jejich následným použitím k propagaci Pronajímatele žádného porušení práv účastníků.

15. VYŠŠÍ MOC
V případě vzniku jakékoliv újmy z důvodů událostí či skutečností mimo kontrolu smluvních stran neodpovídá žádná ze smluvních stran druhé smluvní straně za újmu v důsledku nebo v souvislosti s tím vzniklou. Takovými událostmi či skutečnostmi se rozumí zejména živelné pohromy dotýkající se či přímo bezprostředně ohrožující pronajaté prostory, uskutečněné nebo ohlášené teroristické útoky v oblasti hl. m. Prahy v době realizace Akce, stávky ohrožující realizaci Akce. Stávkami ohrožujícími realizaci Akce se rozumí stávka většího počtu osob nezbytných pro realizaci Akce, nelze-li jejich činnost či služby jinak nahradit.

16.  PODMÍNKY NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ
16.1. Ceny uvedené v nabídce služeb jsou platné na 1 kalendářní den, pokud není v záhlaví nabídky služby uvedeno jinak.
16.2. Nájemce je odpovědný za zkontrolování stavu movité věci při převzetí. O předání bude vyhotoven předávací protokol.
16.3. Nájemce odpovídá za eventuální vzniklou újmu na najatých movitých věcech v plném rozsahu.
16.4. Pronajímatel je povinen převzít věc zpět v dohodnutém termínu a překontrolovat její stav. O převzetí a případném zjištění odchylek je proveden zápis za přítomnosti obou stran. V případě jakékoliv škody je vypracován škodní protokol. Pronajímatel se nezbavuje práva na uplatnění náhrad za skryté poškození zařízení, které prokazatelně souvisí s použitím zařízení na Akci.
16.5. Jsou-li na  pronajatých věcech při zpětném převzetí zjištěny jakékoliv nedostatky oproti původnímu stavu (vizuální poškození, funkční poškození, neschopnost provozu, ztráta), je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli tuto škodu, a to ve výši odpovídající nákladům na jejich opravu nebo na pořízení nové věci v případě, kdy je věc neopravitelná.
16.6. Nájemce vrátí movitou věc v den a hodinu dle dohody smluvních stran. V případě nedodržení termínu vrácení má Pronajímatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši jednodenní ceny nájemného zvýšené o 20 %. 
 
Článek VII.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
 
1. Nájemce a Pronajímatel prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy.
 
2. Nájemce a Pronajímatel se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění předmětu Smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.
 
3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany.
 
4. Smluvní strany jsou oprávněny dále předat důvěrné informace třetí osobě v případě, že tyto osoby potřebují znát předmětnou informaci za účelem posouzení, vyhodnocení, poradenství nebo realizace Smlouvy, což jsou i zástupci dané smluvní strany, její poradci nebo auditoři.
 
 
Článek VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Nevyužití jakéhokoliv práva sjednaného Smlouvou nemůže být posuzováno či vykládáno jako vzdání se práva. Úhradou smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.

2. Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ustanovení ostatních či těchto Podmínek nebo Smlouvy jako celku. Nebude-li mezi smluvními stranami namísto ustanovení neplatného či neúčinného sjednáno ustanovení jiné, bude se mít za to, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení sjednáno vůbec nebylo.


3. Veškeré změny a doplňky Smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Nesplňují-li dodatky podmínky uvedené v předchozí větě, jsou neplatné. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost Smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.


4. Strany podpisem Smlouvy výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle Smlouvy: § 647, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1951, § 1971, § 2218, 2219 odst. 2, § 2223, § 2232, § 2233 odst. 2,  § 2303, 2308 až 2311. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke Smlouvě.


5. Pokud bude Nájemce dlužit Pronajímateli více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno na úhradu dluhů v tomto pořadí: a) nájemné; b) úroky z prodlení; c) ostatní pohledávky; a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. Pokud bude Pronajímatel dlužit Nájemci více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na úhradu dluhů v tomto pořadí: a) jistina; b) příslušenství, a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný,  a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.


6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto podmínek a Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 


7.  Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady a výdaje, jakož i odměny za své právní poradce, konzultanty, účetní a další zástupce, vzniklé v souvislosti s transakcemi zamýšlenými ve Smlouvě.
 
8. Pronajímatel má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Změna bude Nájemci oznámena zveřejněním na internetových stránkách Pronajímatele a zasláním nových podmínek na emailovou adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo písemně.  Nájemce má právo změny odmítnout nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy mu byly písemně nebo emailem oznámeny a má dále v téže lhůtě právo závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, která počne běžet dnem od doručení výpovědi.
 
9. Pronajímatel je povinen ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), uveřejňovat v registru smluv smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč.
Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena