CzechEnglishDeutsch

Platební, kontraktační a technické podmínky

k akcím konaným v prostorách Kongresového centra Praha, a.s.,                                                                                 

 
 
Příloha nájemní smlouvy

Článek I.
PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY
Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také „Smlouva“) sjednané mezi Kongresovým centrem Praha, a.s. (dále jen Pronajímatel) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nájemce“) za účelem konání Akce.
 
2. POJEM AKCE
Pro účely Smlouvy se Akcí rozumí zejména uspořádání: kongresu, konference, výstavy, prezentace, společenské, kulturní a sportovní či jiné obdobné události, pro kterou budou pronajaty nebytové prostory Pronajímatele nebo Pronajímatelem zajištěny práce a služby.
 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem Nájemní smlouvy je povinnost pronajímatele přenechat Nájemci do užívání nebytové prostory v budově Kongresového centra Praha, a.s (sály, místnosti, výstavní prostory, popř. jakékoli jiné sjednané prostory) včetně dohodnutého příslušenství, vybavení a instalací a poskytnout, zajistit nebo zprostředkovat veškeré související nebo Nájemcem požadované služby popsané ve Smlouvě nebo v jejích přílohách, a povinnost Nájemce zaplatit za nebytové prostory  a poskytnuté služby sjednanou cenu, jakož i užívat předmět nájmu, jeho příslušenství, vybavení, instalace i společné prostory a přístupové ceny za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
3.2. Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje, že je se stavem předmětu nájmu podrobně obeznámen. Nájemce prohlašuje, že předmět nájmu je ke dni uzavření této smlouvy ve stavu způsobilém k užívání ke sjednanému účelu, a že nemá jakékoliv faktické vady, které by bránily nebo ztěžovaly jeho užívání pro tento účel.


Článek II.
 REZERVACE AKCE A POSKYTNUTÍ PRACÍ A SLUŽEB

1. REZERVACE AKCE, UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Smlouva je uzavírána na základě rezervace Akce a dalších níže popsaných úkonů smluvních stran.
1.1. Nezávazná rezervace (tzv. Opce)
Jestliže Nájemce sdělí Pronajímateli svůj záměr uspořádat v prostorách Pronajímatele svoji Akci, poskytne mu Pronajímatel přednostní právo na uzavření Smlouvy v termínu, o který má Nájemce zájem, popř. v jiném vhodném (s Nájemcem dohodnutém) termínu a současně Pronajímatel Nájemci sdělí dobu trvání tohoto přednostního práva (opce) a datum, k němuž opce, nebude-li níže popsaným způsobem využita, zaniká. Zřízením této opce ve prospěch Nájemce nevzniká Nájemci povinnost uzavřít Smlouvu ani povinnost složit zálohu, Nájemce je však povinen nejpozději 30 dní před posledním dnem trvání opce vyzvat Pronajímatele k jednání o uzavření Smlouvy. V případě, že Nájemce po dobu trvání opce neprojeví zájem o uzavření Smlouvy nebo že nejpozději do 30 dní po posledním dni trvání opce stanovené Pronajímatelem nebude uzavřena Smlouva, je Pronajímatel oprávněn pronajmout prostory pro výše uvedený termín jinému subjektu nebo vstoupit s takovým subjektem do jednání o uzavření Smlouvy na tento termín, Pronajímatel není povinen Nájemce informovat o marném uplynutí doby trvání opce (zániku opce).
1.2. Nájemní smlouva
Pro vlastní realizaci Akce uzavře Nájemce s Pronajímatelem nájemní smlouvu (Smlouvu), ve které smluvní strany stanoví svá práva a povinnosti, místo a termín konání Akce, veškeré další náležitosti Akce a též určí zvláštní služby, které jsou ze strany Nájemce požadovány a které budou ze strany Pronajímatele poskytnuty nebo zajištěny.

2. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ PRONAJÍMATELEM
Smluvní strany nejpozději do 30 dnů před začátkem akce, nebude-li ve Smlouvě jinak dohodnuto, ujednají rozsah služeb souvisejících s nájmem, které Pronajímatel Nájemci poskytne. Platby za poskytnuté služby budou Nájemci účtovány samostatně, a to společně nebo vedle úhrady nájemného.

 
Článek III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. UHRAZENÍ NÁJEMNÉHO
1.1. V případě, že smlouva bude uzavřena více než 24 měsíců před konáním Akce, činí výše zálohy 3 –5 % částky celkem dohodnuté jako nájemné, pokud bude uzavřena v období 24 až 12 měsíců před konáním Akce, činí výše zálohy 5 – 10 % z částky celkem dohodnuté jako nájemné. Splatnost zálohy činí 30 dní ode dne uzavření smlouvy. Další zálohové platby jsou nastaveny v rozmezí 12 měsíců před Akcí, a to následovně:
1.1.1. v období mezi 9. až 12. měsícem před dnem konání Akce, činí zálohová splátka nájemného dalších 10 – 20 % ze sjednaného objemu nájemného,
1.1.2. v období mezi 6. až 9. měsícem před dnem konání Akce, činí zálohová splátka nájemného dalších 30 – 40 % ze sjednaného objemu nájemného,
1.1.3. v období mezi 3. až 6. měsícem před dnem konání Akce, činí zálohová splátka nájemného dalších 30 –40 % ze sjednaného objemu nájemného
1.2. V případě, že smlouva bude uzavřena 6 – 12 měsíců před konáním Akce, splátky jsou nastaveny dle výše uvedeného schématu pro jednotlivá období, a to případně kumulativním způsobem.
1.3. V případě, že smlouva bude uzavřena méně než 6 měsíců před konáním Akce, splátky jsou nastaveny následovně, a to případně kumulativním způsobem:
1.3.1. v období 3 až 6 měsíců před dnem konání Akce, činí zálohová splátka nájemného 40 – 50 % ze sjednaného objemu nájemného
1.3.2. v období 1 až 3 měsíců před dnem konání Akce, činí zálohová splátka nájemného 40 – 50 % ze sjednaného objemu nájemného
1.4. Nejpozději 7 dní před dnem konání Akce musí být nájemné v plném rozsahu (100 %) zaplaceno.
1.5. Nájemné za prostory, které si klient objednal v průběhu přípravy a v době konání Akce, budou uhrazeny nejpozději do 14 dnů (30 dnů – zahraniční klient) po ukončení Akce.
1.6. Konkrétní výše dílčích zálohových plateb bude sjednána v příloze č. 1 (rozpočet cen prostor).

2. UHRAZENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
2.1. Nájemce se dále zavazuje, že služby dle ustanovení článku II. bodu 2. těchto platebních, kontraktačních a technických podmínek, které byly z jeho strany pro realizaci Akce objednány, budou uhrazeny po dohodě s Pronajímatelem takto:
2.2. Gastronomické a Ostatní služby
2.2.1. 75 % částky za objednané ostatní služby uhradí Nájemce Pronajímateli ve lhůtách, které budou mezi oběma stranami sjednány, nejpozději však do okamžiku zahájení Akce,
2.2.2. zbývajících 25 % částky předem objednaných ostatních služeb a ostatních služeb, které si Nájemce ve smyslu přílohy č. 2 Nájemní smlouvy objednal v průběhu přípravy a době konání Akce budou Pronajímatelem vyúčtovány a Nájemcem uhrazeny nejpozději do 14 dnů (v případě klienta z ČR), resp. 30 dní (v případě klienta ze zahraničí) po dni ukončení Akce.
2.3. Smluvní pokuta za zrušení objednané služby
Smluvní pokuta za zrušení objednané služby se počítá v pracovních dnech před smluvním počátkem pronájmu, a to tímto způsobem: během Akce - 100 % z ceníkové ceny služby; 0-1 den - 100 % z ceníkové ceny služby; 2-3 dny - 75 % z ceníkové ceny služby; 4-5 dní - 50 % z ceníkové ceny služby; 6-7 dní - 30 % z ceníkové ceny služby.
2.4. Navýšení cen služeb při pozdní objednávce
Při objednávce 13 a méně kalendářních dní před smluvním počátkem doby pronájmu je Pronajímatel objednávkou vázán, jen pokud poskytnutí objednaných služeb Nájemci výslovně potvrdí.
2.5. Navýšení cen služeb při objednávce po termínu se počítá v pracovních dnech před smluvním počátkem pronájmu, a to tímto způsobem: 6-4 dny - o 20 % z ceníkové ceny služby; 3-2 dny - 40 % z ceníkové ceny služby; 1-0 dní - o 50 % z ceníkové ceny služby; během Akce - o 50 % z ceníkové ceny služby.

3. prodlení
3.1 Veškeré platby dle Smlouvy jsou prováděny v českých korunách (dále jen CZK).
3.2. Pro případ, kdy je Nájemce v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy, a Pronajímatel z tohoto důvodu přeruší zcela nebo částečně svou součinnost na přípravě Akce až do okamžiku, kdy bude toto pochybení Nájemcem napraveno, není Pronajímatel po tuto dobu v prodlení s plněním svých povinností a Pronajímatel neodpovídá za škodu Nájemci vzniklou v důsledku takového pozastavení Pronajímatele s plněním jeho povinností dle Smlouvy.
3.3. Pokud se Nájemce ocitne v prodlení s úhradou plnění dle konečné faktury (doplatku, který není kryt zálohovou platbou), zaplatí za každý den prodlení úrok ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky.

 
Článek IV.
ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. SMLUVNÍ POKUTA
Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to bez výpovědní doby. Pro případ výpovědi Smlouvy Nájemcem a pro případ omezení rozsahu Akce Nájemcem anebo Pronajímatelem z důvodů na straně Nájemce, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku. Pronajímatel nemá právo tuto smlouvu vypovědět, je toliko oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku. Pro případ odstoupení od smlouvy pronajímatelem smluvní strany sjednávají smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši dle odst. 2 tohoto článku.

2. OMEZENÍ ROZSAHU AKCE
V případě, že dojde byť i jen k částečnému omezení rozsahu sjednané Akce popsané v příloze Smlouvy Nájemcem nebo Pronajímatelem z důvodů na straně Nájemce (dále jen „Omezení Akce“), dále v případě, že dojde k výpovědi smlouvy Nájemcem nebo k odstoupení od smlouvy Pronajímatelem je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za zrušení Akce (dále jen "stornovací poplatek") takto:
2.1. V případě, že dojde k Omezení Akce šest a více měsíců před dnem jejího zahájení, činí stornovací poplatek částku 50 % z dohodnutého nájemného,
2.2. V případě, že dojde k Omezení Akce v období kratším než je šest měsíců do dne jejího zahájení, činí stornovací poplatek částku 75 % z dohodnutého nájemného,
2.3. V případě, že dojde k Omezení Akce ve lhůtě kratší než tři týdny před dnem jejího zahájení, činí stornovací poplatek částku 100 % platby z dohodnutého nájemného.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Bez ohledu na jakákoliv jiná zákonná práva je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže
3.1. Nájemce neplní podstatné povinnosti uvedené ve Smlouvě, t.j. zejména nesplní některou ze svých platebních povinností uvedených v předchozích ustanoveních,
3.2. Nájemce změní, oproti původně dohodnutým podmínkám, předmět, účel nebo obsah Akce, byť i jen částečně, bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, nebo
3.3. Pronajímatel po uzavření Smlouvy, resp. po zahájení Akce, zjistí v pronajatých prostorách nebo na straně Nájemce skutečnosti, které mohou ohrozit veřejnou bezpečnost nebo pořádek nebo s sebou nesou riziko poškození obchodní pověsti Pronajímatele, újmy na zdraví nebo poškození majetku či jiného porušení právních předpisů, a Nájemce na výzvu Pronajímatele zjištěné pochybení ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
3.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení Nájemci.
 

Článek V.
ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

1. ODPOVĚDNOST ZA USKUTEČNĚNÍ AKCE
Nájemce nese po dobu přípravy a průběhu Akce odpovědnost za majetek Pronajímatele, který mu byl poskytnut Pronajímatelem v souvislosti s realizací Akce, a za bezpečnost osob v pronajatých prostorách. Této odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc.

2. ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE
Pronajímatel nese odpovědnost za újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů a z ujednání této Smlouvy.

3. NÁHRADA újmy
Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli újmu, která mu vznikne v souvislosti s přípravou, průběhem a likvidací Akce z důvodů na straně Nájemce. Nájemce se zavazuje dodržovat po celou dobu přípravy, průběhu a likvidace Akce pravidla bezpečnosti, požární ochrany, hygieny a ekologie stanovená obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. POJIŠTĚNÍ
Nájemce je povinen samostatně na vlastní náklady sjednat potřebné pojištění na krytí rizik spojených zejména s případnou újmou způsobenou třetím osobám nebo poškozením majetku, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s realizací Akce.

5. ODPOVĚDNOST ZA VNESENÉ VĚCI NÁJEMCE
Nájemce odpovídá za škody vzniklé na věcech vnesených Nájemcem či osobami jím sjednanými do předmětu nájmu. Vnesením těchto věcí ani jejich ponecháním v předmětu nájmu se nezakládá smlouva o úschově nebo skladování mezi Nájemcem a Pronajímatelem.

 
Článek VI.
POVINNOSTI NÁJEMCE

1. ORGANIZACE A PROPAGACE AKCE
1.1. V zájmu přípravy Akce předá Nájemce nejpozději 30 dní před začátkem Akce Pronajímateli konkrétní informace o organizačních záležitostech souvisejících s přípravou a konáním sjednané Akce. Budou-li se Akce účastnit osoby se sníženou schopností orientace nebo pohybu, je Nájemce povinen sdělit tuto skutečnost Pronajímateli s dostatečným předstihem. V případě, že Nájemce informační povinnosti nesplní i přes upozornění Pronajímatele, může Pronajímatel svou součinnost na přípravě Akce zcela nebo částečně přerušit až do okamžiku, kdy bude tohoto pochybení Nájemcem napraveno. Pro takový případ Pronajímatel neodpovídá za újmu takto nebo v důsledku toho vzniklou, a to ani v případě, kdy Pronajímatel obnoví součinnost s Nájemcem na přípravě Akce.
1.2. Není-li výslovně sjednáno jinak, zajišťuje propagaci Akce Nájemce, přičemž je povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. K výlepu tištěných reklamních materiálů (plakátů) může Nájemce využít pouze k tomu určené (oficiální) plochy na základě dohody s jejich vlastníkem nebo provozovatelem.

2. VYUŽITÍ PERSONÁLU PRONAJÍMATELE
Technické vybavení ve vlastnictví Pronajímatele může být provozováno pouze personálem Pronajímatele nebo jinými osobami pověřenými Pronajímatelem.

3. ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
3.1. Nájemce je oprávněn používat jen technická zařízení splňující veškeré podmínky stanovené právními předpisy pro jejich používání, a jen způsobem, který je příslušnými právními a/nebo technickými předpisy či normami pro jejich používání stanoven. S tímto technickým zařízením mohou nakládat jen osoby odborně a zdravotně způsobilé. Provádění svářečských nebo řezacích prací ve veškerých prostorách Pronajímatele je možné pouze s předchozím souhlasem Pronajímatele. Pronajímatel nenese odpovědnost za technické závady vzniklé na zařízení instalovaném Nájemcem ani za újmy v důsledku takových závad vzniklé.
3.2. Nájemce je oprávněn používat vlastní audiovizuální zařízení pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele.  

4. PŘEVZETÍ PRONAJATÝCH PROSTOR
4.1. Pronajímatel předá a Nájemce převezme prostory, jejich zařízení a vybavení před zahájením Akce. O předání prostor, jejich zařízení a vybavení bude pořízen protokol o předání. Nájemce je povinen v tomto protokolu nebo jeho příloze písemně sdělit a popsat veškeré závady, které stran převzatých prostor, zařízení a vybavení shledal.
4.2. Nájemce nesmí překročit kapacitu příslušných prostor.

5. ÚPRAVY PROSTOR
5.1. Nájemce je oprávněn v pronajatých prostorách provádět úpravy, instalovat těžké nebo objemné předměty nebo technická zařízení, dekorace, reklamní poutače, plakáty nebo jiné propagační předměty a zařízení výhradně po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele. Při přípravě, realizaci a likvidaci Akce je Nájemce povinen řídit se provozními pokyny Pronajímatele a technická aj. zařízení ve vlastnictví Pronajímatele je oprávněn využívat jen s předchozím souhlasem Pronajímatele a dle jeho pokynů.
5.2. V případě, že bude v pronajatých prostorách realizována výstava, obdrží Nájemce od Pronajímatele pokyny, jejichž obsahem bude popis veškerých technických, bezpečnostních a dispozičních podmínek a instrukcí pro její pořádání. Nájemce se zavazuje tyto podmínky bezezbytku splnit. Podmínkou konání výstavní akce je předchozí písemný souhlas Pronajímatele s umístěním jednotlivých výstavních stánků a dalších součástí výstavy v pronajatých prostorách. Umístění výstavních stánků musí respektovat schválené rastry. U skleněných ploch uvnitř obvodu budovy Kongresového centra Praha musí být mezi stánky a těmito skleněnými plochami ponechán tzv. požárně dělící pás o minimální šířce 150 cm. U skleněných ploch pláště vně budovy nesmí být umístěn žádný hořlavý nebo hoření podporující materiál.
5.3. Veškeré změny věci provádí Nájemce výhradně s předchozím písemným souhlasem a na svůj náklad. Dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, nemá nájemce po skončení nájmu právo na úhradu žádného vyrovnání, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu došlo k ukončení nájemního vztahu. 

6. DEMONTÁŽE, UVEDENÍ PROSTOR DO PŮVODNÍHO STAVU
Nájemce uvede ke dni ukončení nájemního vztahu pronajaté prostory a jejich zařízení a vybavení do původního stavu a odstraní veškeré do nich vnesené předměty a zařízení. O převzetí prostor a jejich zařízení a vybavení bude mezi Pronajímatelem a Nájemcem pořízen protokol o převzetí. V případě, že při převzetí prostor Pronajímatelem budou zjištěny škody na jeho majetku, budou tyto ze strany Pronajímatele popsány a Nájemci sděleny. Nájemce je povinen uhradit  Pronajímateli náhradu škod ve výši odpovídající nákladům na opravu věci nebo na pořízení nové věci v případě, kdy je věc neopravitelná.

7. CATERING
7.1. Cateringové a gastronomické služby budou Nájemci poskytnuty na základě Smlouvy. Tyto služby budou pro Nájemce vykonávat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů prostřednictvím smluvního partnera Pronajímatele.
7.2. Nájemce je s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele oprávněn zajistit cateringové a gastronomické služby prostřednictvím třetích osob dle svého výběru. V takovém případě je Nájemce povinen zajistit, aby poskytování cateringových služeb bylo v souladu s právními a hygienickými předpisy, a odpovídá za veškeré škody způsobené Pronajímateli v důsledku takové činnosti poskytovatele cateringových služeb.
Nájemce je dále povinen zajistit, aby všechna výdejová místa cateringových nebo gastronomických služeb poskytovaných jím zvolenou třetí osobou (poskytovatelem) byla viditelně označena její obchodní firmou, popř. jménem nebo názvem a identifikačním číslem. Obchodní firma (jméno, název) poskytovatele musí být uvedena ve znění, v jakém je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném příslušeném rejstříku. Označení bude umístěno na podkladu ve tvaru obdélníku, jehož kratší strana bude mít rozměr nejméně 8 cm. Nápis bude orientován na šířku a proveden vhodným, dobře čitelným fontem písma (popř. hůlkovým písmem) tak, aby výška písma přesahovala 3 cm. Pokud nájemce nezajistí umístění tohoto označení nebo toto označení nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, popř. bude-li označení nečitelné, je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc Kč).

8. REKLAMA, PRODEJ SLUŽEB
Mimo prostory pronajaté Nájemci není Nájemce oprávněn provádět prodej či nabídku výrobků či služeb třetím osobám, pokud nebyl Pronajímatelem předem udělen písemný souhlas. Pro případ porušení této povinnosti na straně Nájemce je Pronajímatel oprávněn požadovat za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 450.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc Kč).

9. VSTUP DO PROSTOR A POHYB V PROSTORÁCH PRONAJÍMATELE
9.1. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní opatření stanovená Pronajímatelem související se vstupem, pohybem a pobytem v místnostech, sálech nebo příslušenství pronajatých prostor. Nájemce se takto zejména zavazuje nepoužívat osobní výtahy k přepravě jakýchkoliv nákladů. Pro vertikální přepravu nákladů jsou určeny pouze nákladní výtahy. Při přepravě nákladu a manipulaci s ním je nájemce povinen počínat si tak, aby nepoškodil nebo neznečistil prostory Pronajímatele, jejich zařízení a vybavení. Pokud nájemce použije pro transport nákladů přepravní vozíky, musí být tyto vozíky opatřeny bantamovými koly.
Za každé jednotlivé porušení těchto povinností je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc Kč).
9.2. Nájemce je dále povinen dodržovat zákaz kouření ve všech sálech při přípravě, průběhu a likvidaci Akce. Kouření je povoleno jen na vyhrazených a patřičně označených místech. Tento zákaz se vztahuje i na prostory jeviště a zázemí jeviště. Při porušení tohoto zákazu je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc Kč) za každý zjištěný případ porušení tohoto zákazu.

10. POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PROSTOR PRONAJÍMATELE
10.1. Nájemce není bez souhlasu Pronajímatele oprávněn činit nic, co by vedlo k omezení provozu na účelových komunikacích Pronajímatele, zásobovací a návozové komunikaci v 1. podzemním podlaží nebo jiných veřejných prostorech Pronajímatele; za omezení provozu se považuje zejména umisťování předmětů (beden, nábytku, přepravních vozíků apod.) na tyto komunikace a stání vozidel mimo prostor pro nakládku a vykládku.
10.2. Použití veřejných prostor Pronajímatele pro účely nakládky nebo vykládky věcí pro účely Akce je vymezeno takto:
10.2.1. Stání vozidel pro účely nakládky nebo vykládky je povoleno jen ve vymezeném prostoru, jímž se rozumí:
a) střežený prostor na venkovních plochách Kongresového centra Praha ohraničený vstupní závorou, pohyb vozidel je možný pouze po šedém návozovém pruhu, stání a vykládka jsou možné na červeném pruhu – je zakázáno stání na deskách a pohyb po nich,
b) střežený prostor ohraničený závorou u vrátnice V 3 – suterén budovy Pronajímatele, 1. podzemní podlaží,
dále jen "prostor pro nakládku a vykládku".
10.3. Vjezd a stání vozidel Nájemce nebo dopravce sjednaného Nájemcem (dále "Nájemce") do prostor pro nakládku a vykládku je podmíněn složením kauce ve výši:
a) 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce Kč) za každé motorové vozidlo o hmotnosti do 3,5 t,
b) 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce Kč) za každé motorové vozidlo o hmotnosti nad 3,5 t.
Vykládkou se rozumí vyložení věcí z vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku. Nakládkou se rozumí naložení věcí z prostoru pro nakládku a vykládku do vozidla.
10.4. Kauce bude Nájemci vrácena za předpokladu, že nakládka/vykládka bude provedena
a) v případě vozidla o hmotnosti do 3,5 t v časovém limitu 1 hodiny (60 minut) od vjezdu vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku,
b) v případě vozidla o hmotnosti nad 3,5 t v časovém limitu 2 hodin (120 minut) od vjezdu vozidla do prostoru pro nakládku a vykládku.
10.5. Pokud vozidlo neopustí prostor pro nakládku a vykládku během 1 hodiny (60 minut) následující po skončení příslušného časového limitu, zaplatí Nájemce za každou následující započatou hodinu parkovné ve výši 500,- Kč (slovy: pět set Kč).

11. PROVOZNÍ OPATŘENÍ
11.1. Pronajímatel v dostatečném časovém předstihu před zahájením Akce Nájemce seznámí s příslušnými provozními, technickými a bezpečnostními opatřeními. Nájemce je povinen se před zahájením Akce s těmito pokyny seznámit.
11.2. Ve všech objektech Pronajímatele platí všeobecný zákaz skladování, používání a jakékoli manipulace s hořlavými a hoření podporujícími látkami a kapalinami, včetně zábavné pyrotechniky, propan-butanovými hořáky, vařiči a přímotopy, tlakovými nádobami (lahvemi) s technickými plyny, např. propan-butanem, a manipulace s otevřeným ohněm. Z tohoto zákazu může být učiněna výjimka pouze s předchozím souhlasem Pronajímatele, přičemž po celou dobu manipulace s uvedenými látkami nebo zařízeními je Nájemce povinen zajistit dodržování příslušných právních a technických norem a pokynů Pronajímatele.
11.3. Nájemce je povinen prokázat požárně technické charakteristiky (PTCH – hořlavost I., II. nebo III. stupně) všech látek, předmětů, zboží a jiných movitých věcí, které budou v době konání, přípravy nebo likvidace Akce umístěny v kterémkoli objektu Kongresového centra Praha (pro účely výstavy, prodeje, skladování aj. využití).
11.4. V podzemních garážích Kongresového centra Praha je zakázáno parkování vozidel vybavených trvalým nebo alternativním pohonem na stlačený zemní plyn nebo propan -butan (PB).

12. NOUZOVÉ VÝCHODY A OCHRANA ZDRAVÍ V PRONAJATÝCH PROSTORECH
12.1. Chodby a nouzové východy, bezpečnostní osvětlení, hasicí přístroje a požární alarmy budou po celou dobu přípravy, průběhu a ukončení Akce zajištěny podle příslušných právních předpisů, přičemž Nájemce zajistí, aby tyto prostory a vstupy do pronajatých prostor byly ponechány bez překážek.
12.2. Výstavní stánky musej být rozmístěny podle rastru předem schváleného Pronajímatelem a průchozí cesty mezi nimi musej zůstat volné, bez překážek.

13. ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PARTNEŘI
Činnosti zajišťované Nájemcem, pro jejichž výkon je z hlediska ochrany zdraví nebo bezpečnosti nutno splnit určité podmínky, mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací, předem schválené Pronajímatelem. Takové schválení nebude bezdůvodně odkládáno nebo odpíráno.

14. POVOLENÍ, PROVOZOVACÍ A AUTORSKÁ PRÁVA
14.1. V případě, že úpravy prostor nebo činnost zařízení nebo jiná činnost Nájemce zamýšlená Nájemcem v souvislosti s realizací Akce vyžaduje povolení příslušných orgánů státní správy nebo jiných orgánů či osob, budou taková povolení či přivolení zajištěna Nájemcem na náklady Nájemce.
14.2. Nájemce je povinen samostatně na vlastní náklady zajistit u příslušných osob a orgánů povolení k výkonu či užití zákonem chráněných práv spojených s realizací Akce.
14.3. V případě, že Nájemce shora uvedená povolení neobstará a Pronajímateli z tohoto důvodu bude uložena pokuta či jiná sankce, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli tuto pokutu, jinou sankci, případně veškeré další náklady s touto sankcí spojené (odměna právního zástupce, poplatky, atd.), a to do 15 dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
14.4. Pronajímatel má po dobu Akce právo pořizovat za účelem následného tiskového, rozhlasového, televizního a obdobného zpravodajství zvukové či obrazové záznamy Akce. Na těchto záznamech budou zachycováni veškeří účastníci i řečníci. Veškeré tyto záznamy budou určeny na propagaci Kongresového centra Praha, zejména budou umístěny na webových stránkách, v prezentacích Kongresového centra Praha atp. Nájemce s pořizováním těchto záznamů a s jejich následným použitím k propagaci Kongresového centra Praha souhlasí a je odpovědný za získání souhlasu od všech účastníků Akce tak, aby se Pronajímatel nedopustil pořízením záznamů a jejich následným použitím k propagaci Kongresového centra Praha žádného porušení práv účastníků.

15. VYŠŠÍ MOC
V případě vzniku jakékoliv újmy z důvodů událostí či skutečností mimo kontrolu smluvních stran neodpovídá žádná ze smluvních stran druhé smluvní straně za újmu v důsledku nebo v souvislosti s tím vzniklou. Takovými událostmi či skutečnostmi se rozumí živelné pohromy dotýkající se či přímo bezprostředně ohrožující pronajaté prostory, uskutečněné nebo ohlášené teroristické útoky v oblasti hl. m. Prahy v době realizace Akce, stávky ohrožující realizaci Akce. Stávkami ohrožujícími realizaci Akce se rozumí stávka většího počtu osob nezbytných pro realizaci Akce, nelze-li jejich činnost či služby jinak nahradit.

16.  PODMÍNKY NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ
16.1. Ceny uvedené jsou platné na 1 kalendářní den, pokud není v záhlaví nabídky služby uvedeno jinak.
16.2. Nájemce je odpovědný za zkontrolování stavu při převzetí. O předání bude vyhotoven předávací protokol.
16.3. Nájemce odpovídá za eventuální vzniklou újmu na najatých movitých věcech v plném rozsahu.
16.4. Pronajímatel je povinen převzít věc zpět ve stanoveném termínu a překontrolovat její stav. O převzetí a případném zjištění odchylek je proveden zápis za přítomnosti obou stran. V případě jakékoliv škody je vypracován škodní protokol. Pronajímatel se nezbavuje práva na uplatnění náhrad za skryté poškození zařízení, které prokazatelně souvisí s použitím zařízení na Akci.
16.5. Jsou-li na  pronajatých věcech při zpětném převzetí zjištěny jakékoliv nedostatky oproti původnímu stavu (vizuální poškození, funkční poškození, neschopnost provozu, ztráta), je nájemce povinen nahradit Pronajímateli tuto škodu, a to ve výši odpovídající nákladům na jejich opravu nebo na pořízení nové věci v případě, kdy je věc neopravitelná.
16.6. Nájemce vrátí zařízení v den a hodinu dle domluvy. V případě nedodržení termínu vrácení má Pronajímatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši denního poplatku zvýšeného o 20 % z ceníkové ceny služby.
16.7. Pronajímatel se může domáhat předčasného vrácení vypůjčené věci z důvodu, který nemohl při předání věci předvídat.
 

Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Nevyužití jakéhokoliv práva sjednaného Smlouvou nemůže být posuzováno či vykládáno jako vzdání se práva. Úhradou smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.

2. Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ustanovení ostatních či těchto podmínek nebo Smlouvy jako celku. Nebude-li mezi smluvními stranami namísto ustanovení neplatného či neúčinného sjednáno ustanovení jiné, bude se mít za to, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení sjednáno vůbec nebylo.
 
3. Veškeré změny a doplňky Smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Nesplňují-li dodatky podmínky uvedené v předchozí větě, jsou neplatné. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost Smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
 
4. Nájemce podpisem Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.  Smluvní strany se tímto vzdávají práva odstoupit od  Smlouvy dle příslušných ustanovení OZ (tj. zejména se nepoužijí ustanovení § 1977-1979, 2002-2004). Strany podpisem Smlouvy výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. Ustanovení §1799 a § 1800 OZ se na práva a povinnosti Smlouvy neuplatní. Následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle Smlouvy: § 647, § 1805 odst. 2, § 1951, §1971, § 2000 (v případě právnické osoby), § 2208, § 2210 odst. 2. a 3, § 2212 odst. 2 a 3, § 2218, 2219 odst. 2, § 2223, § 2232, § 2233 odst. 2,  § 2253, § 2285, § 2287, 2303, 2308 až 2311. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke Smlouvě.
 
5. Nájemce nemá nárok na získání jakékoliv náhrady od pronajímatele nebo nového nájemce předmětu nájmu či jeho části za převzetí zákaznické základny nájemce (za výhodu získanou jejím převzetím) v souvislosti s ukončením Smlouvy ve smyslu § 2315 OZ. V případě, že nájemce získá výhodu převzetím zákaznické základny předchozího nájemce předmětu nájmu a předchozí nájemce bude požadovat uhrazení náhrady po nájemce nebo po pronajímateli, dohodly se smluvní strany, že náhradu v plné výši uhradí nájemce.
 
6. Pro účely doručování písemností mezi stranami se namísto § 573 občanského zákoníku uplatní následující pravidla: Doručováno bude na adresu stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do schránky. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou desátým dnem úložní doby. 
 
7. Pokud bude nájemce dlužit pronajímateli více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno na úhradu dluhů v tomto pořadí: a) nájemné; b) úroky z prodlení; c) ostatní pohledávky; a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. Pokud bude pronajímatel dlužit nájemci více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na úhradu dluhů v tomto pořadí: a) jistina; b) příslušenství, a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný,  a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
 
8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto podmínek a Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 
9. Pronajímatel výslovně požaduje, aby nájemce dodržoval veškeré obecně závazné předpisy, a to včetně předpisů upravujících trestní odpovědnost právnických osob. Nájemce je povinen mít zaveden program zaměřený na zajištění souladu s právními předpisy a zajišťovat účast svých zaměstnanců na školeních zaměřených na dodržování právních předpisů. Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje, že v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. b) zák.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, příslušné orgány nájemce průběžně provádějí taková dostačující opatření, která mají provádět podle právních předpisů nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména soustavně provádějí povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu podle citovaného zákona. Dojde-li ke spáchání trestného činu podle citovaného zákona, učiní nájemce veškerá nezbytná opatření k odvrácení následků spáchaného trestného činu. Nájemce je povinen řádně vést průkazné účetnictví. Pronajímatel má právo provádět audit zaměřený na kontrolu dodržování ustanovení právních předpisů u nájemce, a to po dobu účinnosti této smlouvy a dále 5 let po ukončení její účinnosti. Nájemce je dále povinen zajistit ve svém závodu dodržování pravidel Etického kodexu pronajímatele, který je zveřejněn na webových stránkách pronajímatele, a se kterým se nájemce seznámil před podpisem Smlouvy.
Nájemce je především povinen zajistit školení svých zaměstnanců o nezbytnosti plnění oznamovací povinnost na email etika@kcp.cz.
 
10. Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.
 
11. Strany jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 až 1795 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).
 
12.  Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady a výdaje, jakož i odměny za své právní poradce, konzultanty, účetní a další zástupce, vzniklé v souvislosti s transakcemi zamýšlenými v této Smlouvě.
13. Pronajímatel má právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změna bude nájemci oznámena zveřejněním na internetových stránkách pronajímatele a zasláním nových podmínek na emailovou adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo písemně.  Nájemce má právo změny odmítnout nejpozději do 14 dnů od okamžiku kdy mu byly písemně nebo emailem oznámeny a má dále v téže lhůtě právo závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, která počne běžet dnem od doručení výpovědi.
 
Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena